De ICT-inkooporganisatie van SURF voor het Nederlandse onderwijs en onderzoek

Veelgestelde vragen over "Begrippen"

BEGRIPPEN
 
 
Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact met ons op.
 
 
 
UITLEG

1. Aanbieder
Een leverancier van software, content, ICT-diensten of hardware.

Terug naar boven
 
2. Algemene dienstverleningsovereenkomst (ADVO SURFmarket)
De overeenkomst die door alle instellingen die van de dienstverlening van SURFmarket gebruik willen maken dient te worden afgesloten.

Aanvullende uitleg bij ADVO

Middels de ADVO a) verkrijgt de instelling via SURFmarket.nl toegang tot het aanbod op het gebied van software, ICT-diensten en hardware (voor instellingsgebruik) en b) kunnen eindgebruikers via SURFspot.nl artikelen afnemen (voor thuisgebruik). Het abonnement omvat nìet de dienstverlening op het gebied van content. Daartoe worden separate overeenkomsten met betreffende koepelorganisaties afgesloten (UKB, SHB, VOB).
 
3. Artikel
Een artikel is de leverbare eenheid van een product, beschikbaar in de vorm van een taal- of platformversie, op fysiek medium, als download of in de vorm van toegang tot een dienst (software as a service).
 
4. Artikelbeheer
Alle activiteiten van SURFmarket die erop zijn gericht artikelen via SURFmarket.nl en SURF-spot.nl aan te kunnen bieden.

 
5. Assortimentsgebieden
Het (licentie)aanbod van SURFmarket is ingedeeld in vier assortimentsgebieden, te weten: software, content, ICT-diensten en hardware.
 
 
6. Bemiddelingsovereenkomst
De overeenkomst tussen SURFmarket en de aanbieder, waarin de voorwaarden zijn opgenomen waaronder de bemiddeling van SURFmarket ten behoeve van de instellingen plaatsvindt en welke de (licentie)voorwaarden omvat voor gebruik van software of content door de instellingen.
Aanvullende uitleg bij bemiddelingsovereenkomst:
De term ‘bemiddelingsovereenkomst’ wordt gehanteerd voor zowel overeenkomsten die tot stand zijn gekomen door een ‘regulier’ onderhandelingstraject als voor overeenkomsten die tot stand zijn gekomen middels een aanbestedingsprocedure. De uitvoering van een bemiddelingsovereenkomst door SURFmarket leidt voor instellingen tot de mogelijkheid om gebruik te maken van  speciale licentievoorwaarden en voor aanbieders tot de mogelijkheid om de licentieadministratie, de financi-ele afhandeling daarvan en communicatiediensten te laten verzorgen. 
 
 
7. Campuslicentie
Het licentiemodel dat het gebruiksrecht voor software of content voor de gehele instelling omvat. 
 
 
8. Consortiumlicentie
Het licentiemodel dat het gebruiksrecht voor software of content voor een (gesloten) groep van instellingen omvat.
 
 
9. Distributie
Alle activiteiten van SURFmarket, aanbieders en instellingen die erop gericht zijn software, content, ICT-diensten of hardware aan instellingen of eindgebruikers te leveren en in gebruik te laten nemen. 
 
 
 
10. Groepslicentie
Het licentiemodel dat het gebruiksrecht regelt voor software of content voor een groep binnen de Instelling, zoals een faculteit, een opleiding of een anderszins te definiëren eenheid van eindgebruikers.
 
 
11. Individuele licentie
Het licentiemodel dat het gebruiksrecht regelt voor software of content voor een individuele eindgebruiker of een werkplek.
 
 
12. Instelling
Benaming voor alle instellingen en organisaties die bij SURFmarket zijn aangesloten en gebruik maken van bemiddelings- of transactieovereenkomsten.
 
 
13. Instellingscategorie
Benaming voor alle instellingen en organisaties die bij SURFmarket zijn aangesloten en gebruik maken van bemiddelings- of transactieovereenkomsten.
Aanvullende uitleg bij instellingscategorie
SURFmarket onderscheidt de volgende categorieën: universiteiten, hogescholen, aangewezen en diverse onderwijsinstellingen, universitair medische centra , grote technologische instituten, onder-zoeksinstellingen, aan hogeroOnderwijs gelieerde instellingen, bibliotheken, musea, Belgische uni-versiteiten, Belgische hogescholen.
 
 
14. Jaaropgave
Jaarlijkse opgave door instellingen van de aantallen bij de instelling ingeschreven medewerkers en studenten per einde van het voorgaande kalenderjaar.
Aanvullende uitleg bij jaaropgave:
SURFmarket hanteert deze aantallen voor een juiste bepaling van de door instellingen verschul-digde licentievergoedingen in geval van een consortium- of campuslicentie.
 
 
15. Licentieadministratie
Door SURFmarket onderhouden administratie van alle door instellingen afgesloten licentieovereenkomsten.
 

16. Licentiemodel
Een standaardvorm (template) voor het toekennen van gebruiksrechten voor gebruik van software of content. SURFmarket onderscheidt vier licentiemodellen: de consortiumlicentie, de campuslicentie, de groepslicentie en de individuele licentie.
 
 
17. Licentieovereenkomst
De gebruiksovereenkomst naar aanleiding van een bemiddelingsovereenkomst die de instelling afsluit voor één of meerdere producten om de daaronder vallende artikelen te mogen gebruiken.
Aanvullende uitleg bij licentieovereenkomst:
De licentieovereenkomst is opgenomen als bijlage C van de bemiddelingsovereenkomst. Bevat de licentieovereenkomst ook upgraderecht, dan biedt de overeenkomst het recht op gebruik van hui-dige en toekomstige versies. Men gaat een licentieovereenkomst aan door op SURFmarket.nl een licentie te bestellen en daarbij akkoord te gaan met de voorwaarden.
 
 
18. Licentiesleutel
De activeringscode of het serienummer benodigd voor het in gebruik nemen van een artikel.
 
 
19. Media
De verschijningsvormen, niet alleen fysiek, waarin een artikel geleverd wordt (cd, dvd, download, SaaS, enz.)
 
 
20. Partnershop
Een via SURFspot.nl toegankelijke webomgeving waarin aanbieders producten en/of diensten tegen speciale voorwaarden aanbieden exclusief voor de SURFspot.nl-doelgroep.
 
 
21. Partnershopovereenkomst
De overeenkomst tussen SURFmarket en aanbieder die de voorwaarden voor een partnershop omvat.
Aanvullende uitleg bij partnershopovereenkomst:
De uitvoering van een Partnershopovereenkomst door SURFmarket leidt voor eindgebruikers tot de mogelijkheid om gebruik te maken van speciale prijsvoorwaarden van producten en/of diensten in de partnershop. En voor aanbieders leidt dit tot de mogelijkheid om gebruik te maken van de authenticatiemogelijkheden van SURFspot.nl en communicatiediensten (onder andere virtuele marktplaats op SURFspot.nl). De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor facturering van en distri-butie naar de eindgebruikers.
 
 
22. Prijsregel
Beschrijving van de berekening van de licentiekosten voor een product.
 
 
23. Product
Het product is de licenseerbare en afrekenbare eenheid binnen een licentieovereenkomst en bestaat uit een of meer artikelen.
 
 
24. Productafhankelijkheid
Indien een product afhankelijk is van een ander product, betekent dit dat er alleen een licentie kan worden afgesloten voor dit product indien er reeds een licentie is afgesloten voor het product waarvan het afhankelijk is.
 
 
25. Productcategorie
Classificatie van producten op basis van functionaliteiten.
 
Aanvullende uitleg bij productcategorie:
Voor software is in kader van aanbesteden van het licentieaanbod van  SURFmarketeen lijst van productcategorieën (ook wel functiegebieden genoemd) samengesteld welke indien nodig zal worden geüpdatet.
 
 
26. Samenvatting
Verkorte versie, volgens een vast template, van de belangrijkste voorwaarden uit een bemidde-lings- of transactieovereenkomst welke wordt getoond op SURFmarket.nl.
 
 
27. Transactieovereenkomst
De overeenkomst tussen SURFmarket en aanbieder die de voorwaarden voor levering van producten en/of diensten aan instellingen omvat.
 
Aanvullende uitleg bij transactieovereenkomst:
De uitvoering van een transactieovereenkomst door SURFmarket leidt voor instellingen tot de mogelijkheid om gebruik te maken van speciale prijsvoorwaarden voor producten en/of diensten. En voor aanbieders leidt dit tot de mogelijkheid gebruik te maken van communicatiediensten en het laten verzorgen van bestellingen en financiële afhandeling. De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor distributie naar de instellingen.
 
 
28. Vervallen Begrippen
Onderstaande begrippen worden niet (meer) gehanteerd.
  • Aantallenopgave  = Jaaropgave
  • Beslisset [al eerder vervallen, maar voor de volledigheid nog eens genoemd] > Concept bestaat niet meer. Men plaatst een bestelling voor een licentie op SURFmarket.nl en gaat daarbij akkoord met de licentievoorwaarden. Dit leidt tot een Licentieovereenkomst.
  • Contract = Licentieovereenkomst 
  • Contractadministratie = Licentieadministratie
  • Gebruikerslicentie = Groepslicentie
  • Licentievariant = Prijsregel
  • Mantel, Mantelovereenkomst [al eerder vervallen, maar voor de volledigheid nog eens genoemd] = Bemiddelingsovereenkomst
  • Normatieve licentie = Campuslicentie
  • Stukslicentie = Individuele licentie > Let op: De Individuele licentie omvat meer dan de vervallen stukslicentie. De stukslicentie betrof een eenmalige licentie exclusief het recht op upgrades, terwijl de Individuele licentie een jaarlijkse licentie kan omvatten inclusief recht op upgrades.
 
 
 

Context-navigatie